Ochrona danych osobowych

klauzula-kuracjusze ogólna

Klauzula dla kuracjuszy

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, numer 2016/679 wobec kuracjuszy i gości hotelowych

 1. Uprzejmie informujemy, że administratorem państwa danych osobowych jest Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S. A. z siedzibą w Krynicy-Zdrój, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój

 2. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kryniczanka.pl

 3. Państwa dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, dane dotyczące dowodu tożsamości - przetwarzane będą w celu zawarcia umowy cywilno-prawnej o pobyt w Sanatorium oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych, jak również związanego z tym pobytem uiszczenia opłaty uzdrowiskowej - na podstawie Art. 6, ust. 1, pkt b RODO. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia umowy o pobyt a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości pobytu w Sanatorium. Dane te będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich pozyskania w związku z upływem okresu przedawnienia roszczeń (Art. 4221, § 1 Kodeksu cywilnego).

 4. Wizerunek w ramach monitoringu wizyjnego będzie przetwarzany w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, w tym mienia kuracjuszy i zachowania w tajemnicy informacji na podstawie Art. 6, ust. 1, pkt b RODO. Monitoring wizyjny obejmuje pomieszczenia i korytarze za wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych, a ponadto obejmuje otoczenie budynków. Dane z monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 30 dni, chyba że Administrator poweźmie informację, że mogą być one dowodem w postępowaniu.

 5. Dane dotyczące stanu zdrowia będą przetwarzane w przypadku udzielania świadczeń medycznych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z udzielaniem świadczeń medycznych na podstawie Art. 6, ust. 1, pkt c RODO. Podanie tych danych jest obowiązkowe i jest warunkiem udzielenia świadczeń medycznych a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udzielenia tych świadczeń. Dane te będą przechowywane przez okres wynikający z Art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.).

 6. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Ponadto mogą być przekazywane firmom świadczącym usługi wsparcia IT, firmom transportowym i kurierskim w przypadku zamówienia przez kuracjusza transportu lub przesyłki kurierskiej, firmom prawniczym w ramach doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do celów innych, niż zostały zebrane.

 11. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu personalizacji przesyłanej informacji handlowej.

W imieniu Administratora Danych

Grzegorz Biedroń

Prezes Zarządu


 

Klauzula kontrahenci

Klauzula kontrahenci

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, numer 2016/679

w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług bez ZUS

 1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S. A. z siedzibą w Krynicy-Zdrój, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój

 2. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kryniczanka.pl

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

zawarcia umowy cywilno-prawnej o zakup towarów lub świadczenie usług oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych na podstawie Art. 6, ust. 1, pkt b RODO.

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Ponadto mogą być przekazywane firmom świadczącym usługi wsparcia IT, firmom transportowym, firmom prawniczym w ramach doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego

 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich pozyskania w związku z upływem okresu przedawnienia roszczeń (Art. 4221, § 1 Kodeksu cywilnego).

 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 6. Podanie tych danych jest obowiązkowe i jest warunkiem zawarcia umowy o zakup towarów lub świadczenie usług a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia tej umowy.

 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

W imieniu Administratora Danych

Grzegorz Biedroń

Prezes Zarządu

klauzula - pracownicy

Klauzula dla celów zatrudnienia

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, numer 2016/679 wobec pracowników

 1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S. A. z siedzibą w Krynicy-Zdrój, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@kryniczanka.pl

 3. Państwa dane osobowe:

 1. określone w Art. 221 Kodeksu Pracy przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z procesem zatrudniania pracowników na podstawie Art. 6, ust. 1, pkt c RODO. Podanie tych danych jest obowiązkowe i jest warunkiem zatrudnienia a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy o pracę (Art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).

 2. Wizerunek będzie przetwarzany do celów monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Monitoring wizyjny obejmuje pomieszczenia i korytarze za wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych, a ponadto obejmuje otoczenie budynków. Dane z monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 30 dni, chyba że Administrator poweźmie informację, że mogą być one dowodem w postępowaniu.

 3. Nr telefonu prywatnego, będzie przetwarzany w celu kontaktowania się ze mną ze strony pracodawcy na okoliczność zaproponowania dodatkowych godzin zatrudnienia w związku z potrzebami pracodawcy – pod warunkiem wyrażenia zgody.

 4. Adres poczty elektronicznej będzie wykorzystywany do przesyłania przez pracodawcę informacji o wynagrodzeniu – pod warunkiem wyrażenia zgody.

 5. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodowe rodziców a także rodzaj, seria, numer oraz organ wydający dokument tożsamości oraz wizerunek – będą wykorzystywane w celu identyfikacji pracowników obsługujących wydarzenia z udziałem osób podlegających ochronie przez Służbę Ochrony Państwa – pod warunkiem wyrażenia zgody.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom a jedynie organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Maja Państow prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


 

W imieniu Administratora Danych

Grzegorz Biedroń

Prezes Zarządu 

klauzula-przetargi

Klauzula Zamówienia publiczne

 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, numer 2016/679

w zakresie postępowań o udzielenia zamówień publicznych

 

 1. Uprzejmie informujemy, że administratorem państwa danych osobowych jest Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S. A. z siedzibą w Krynicy-Zdrój, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@kryniczanka.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie Art. 6, ust. 1, pkt b RODO, to jest dopuszczenia do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom. Prócz organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, dane będą przekazywane innym podmiotom biorącym udział w postępowaniu oraz osobom i podmiotom występującym o udzielenie informacji publicznej na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lata od dnia ich pozyskania w związku z upływem okresu przedawnienia roszczeń (Art. 4221, § 1 Kodeksu cywilnego).

 4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – z ograniczeniami wynikającymi z Art. 8a, ust. 2, 4 i 5 oraz Art. 97, ust. 1a PZP.

 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 6. Podanie tych danych osobowych jest obowiązkowe i jest warunkiem udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udziału w postępowaniu.

 7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

W imieniu Administratora Danych

Grzegorz Biedroń

Prezes Zarządu 

klauzula-rekrutacja

Klauzula do celów rekrutacji

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, numer 2016/679

wobec osób ubiegających się o zatrudnienie

 

 1. Uprzejmie informujemy, że administratorem państwa danych osobowych jest Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S. A. z siedzibą w Krynicy-Zdrój, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój

 2. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kryniczanka.pl

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z procesem rekrutacji pracowników na podstawie Art. 6, ust. 1, pkt c RODO.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom a jedynie organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji po czym dokumenty zawierające te dane zostaną zwrócone lub zniszczone.

 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 6. Podanie tych danych jest obowiązkowe i jest warunkiem udziału w rekrutacji a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości ubiegania się o zatrudnienie (Art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).

 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

W imieniu Administratora Danych

Grzegorz Biedroń

Prezes Zarządu


 

klauzula-umowy-zlecenia bez ZUS

Klauzula umowy cywilno-prawne
bez ZUS

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, numer 2016/679 w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług bez ZUS

 1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S. A. z siedzibą w Krynicy-Zdrój, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój

 2. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kryniczanka.pl

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

zawarcia umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych na podstawie Art. 6, ust. 1, pkt b RODO.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom a jedynie organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich pozyskania w związku z upływem okresu przedawnienia roszczeń (Art. 4221, § 1 Kodeksu cywilnego).

 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 6. Podanie tych danych jest obowiązkowe i jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia tej umowy.

 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

W imieniu Administratora Danych

Grzegorz Biedroń

Prezes Zarządu 

Klauzula umowy cywilno-prawne z ZUS

Klauzula umowy cywilno-prawne z ZUS

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, numer 2016/679

w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług z ZUS

 

 1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S. A. z siedzibą w Krynicy-Zdrój, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój

 2. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kryniczanka.pl

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

zawarcia umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych na podstawie Art. 6, ust. 1, pkt b RODO.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom a jedynie organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o przechowywania dokumentacji pracowniczej do celów emerytalno-rentowych.

 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 6. Podanie tych danych jest obowiązkowe i jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia tej umowy.

 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

W imieniu Administratora Danych

Grzegorz Biedroń

Prezes Zarządu


 

Data stworzenia : 2018-05-22 07:32 Autor : administrator portalu Data publikacji : 2018-05-22 07:32 Osoba udostępniająca na stronie : administrator portalu Data ostatniej modyfikacji : 2018-09-07 14:50 Osoba modyfikująca : administrator portalu
Powered By Nowy Bip