Status prawny

Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Drukuj
1 2 3

S T A T U T
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

„Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego”
Spółki Akcyjnej „Uzdrowisko Krynica – Żegiestów”
z siedzibą w Krynicy-Zdroju

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.

§1.
Spółka akcyjna „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” z siedzibą w Krynicy-Zdroju, zwana w dalszej treści niniejszego Statutu „Spółką” prowadzi zakład opieki zdrowotnej pod nazwą: „Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego” Spółki Akcyjnej „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów”, nazywany w dalszej treści niniejszego Statutu „Zakładem”.

§2.
Zakład został utworzony przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Zespół Uzdrowisk Krynicko-Popradzkich” z siedzibą w Krynicy-Zdroju – poprzednika prawnego Spółki i jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z póź. zm.) oraz zakładem lecznictwa uzdrowiskowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.).

§3.
Siedzibą Zakładu jest miasto Krynica-Zdrój.

§4.
Zakład działa na obszarze gmin uzdrowiskowych: Krynica-Zdrój i Muszyna oraz obszarze uzdrowisk: Krynica-Zdrój i Żegiestów-Zdrój.

§5.
Zakład działa na podstawie: ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t. jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z póź. zm.), przepisów wykonawczych do tych ustaw, zarządzenia Nr 107 Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Zespół Uzdrowisk Krynicko-Popradzkich” z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia w Przedsiębiorstwie Państwowym „Zakład Uzdrowisk Krynicko-Popradzkich” niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, postanowień niniejszego Statutu, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Zakładu.

§6.
1. Celem Zakładu jest:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwo uzdrowiskowe, stosownie do profili i kierunków leczniczych uzdrowiska, w warunkach:
a) stacjonarnych,
b) ambulatoryjnych;
2) promocja zdrowia wśród kuracjuszy.
2. Zakład realizuje cele i zadania określone w aktach prawnych wymienionych w §5, zwłaszcza prowadzi postępowanie służące zachowaniu, przywracaniu oraz poprawie stanu zdrowia, przy wykorzystaniu warunków naturalnych uzdrowiska, a w szczególności:
1) właściwości leczniczych klimatu i krajobrazu (klimatoterapia)
2) naturalnych zasobów leczniczych, jak wody lecznicze, gazy lecznicze i peloidy (balneoterapia)
3) innych czynników środowiskowych mających korzystny wpływ na wyniki świadczeń leczniczych
4) wspomaganie powyższych działań leczniczych przez dodanie zabiegów fizykoterapeutycznych (fizjoterapia, magnetoterapia, hydroterapia, kinezyterapia).

§7.
Zakład udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwo uzdrowiskowe bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 274, poz. 2724) oraz w przepisach odrębnych lub w umowie cywilnoprawnej, a także uchwał Zarządu Spółki lub zarządzeń Kierownika Zakładu.

ROZDZIAŁ III
Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

§8.
Zakład organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu lecznictwo uzdrowiskowe w rodzaju:
1) uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych;
2) uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym;
3) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych;
4) uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych.

§9.
Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w ramach następujących profili
i kierunków leczniczych:
1) choroby nerek i dróg moczowych – urologia;
2) choroby układu trawienia – gastroenterologia;
3) choroby kobiece – położnictwo i ginekologia;
4) rehabilitacja medyczna;
5) angiologia;
6) alergologia;
7) choroby wewnętrzne;
8) diabetologia;
9) endokrynologia (otyłość);
10) balneologia i medycyna fizykalna;
11) reumatologia , osteoporoza;
12) neurologia;
13) choroby ortopedyczno-urazowe – ortopedia i traumatologia;
14) choroby krwi i układu krwiotwórczego – hematologia.

ROZDZIAŁ IV
Organy Zakładu i struktura organizacyjna.

§10.
1. Zakładem kieruje Kierownik Zakładu.
2. Kierownika Zakładu powołuje Zarząd Spółki.
3. Kierownik Zakładu spełnia wymagania określone, dla tego typu stanowiska
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. z 2000 r. Nr 44, poz. 520 z późn. zm.).

§11.
1. Kierownik Zakładu samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Zakładu
i ponosi za nie odpowiedzialność, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Zakład na zewnątrz reprezentuje wyłącznie Zarząd Spółki.

§12.
1. Kierownik Zakładu jest odpowiedzialny za realizację celów i zadań Zakładu.
2. Kierownik Zakładu jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Zakładu.

§13.
1. Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią następujące jednostki organizacyjne:
1) Szpital Uzdrowiskowy „Stary Dom Zdrojowy”, adres: 33-380 Krynica-Zdrój,
ul. Nowotarskiego 2;
2) Sanatorium Uzdrowiskowe „Nowe Łazienki Mineralne”, adres: 33-380 Krynica-Zdrój,
ul. Piłsudskiego 2;
3) Sanatorium Uzdrowiskowe „Nowy Dom Zdrojowy”, adres: 33-380 Krynica-Zdrój,
ul. Nowotarskiego 7;
4) Sanatorium Uzdrowiskowe „Patria”, adres: 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Pułaskiego 35;
5) Przychodnia Uzdrowiskowa, adres: 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Nowotarskiego 9/4;
6) Zakład Przyrodoleczniczy, adres: 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Nowotarskiego 9/4;
7) Pijalnie Wód Mineralnych, adres: 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Nowotarskiego 9/3;
2. Jednostki organizacyjne Zakładu dzielą się na komórki organizacyjne Zakładu prowadzące działalność medyczną, administracyjną i żywieniową oraz samodzielne stanowiska pracy.
3. Zakład posiada prawo tworzenia filii w terenie.
4. Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§14.
1. Szczegółowy zakres działania jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu określa Regulamin Porządkowy Zakładu.
2. Regulamin Porządkowy Zakładu ustala Kierownik Zakładu w porozumieniu z Zarządem Spółki.

ROZDZIAŁ V
Forma gospodarki finansowej.

§15.
Zakład jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, wchodzącym w skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę i nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej.

§16.
Zakład stosuje przepisy dotyczące gospodarki finansowej spółek prawa handlowego.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe.

§17.
1. Statut Zakładu uchwala Zarząd Spółki w drodze uchwały.
2. Zmiana Statutu wymaga zachowania procedury właściwej dla jego uchwalenia.
§18.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

ZAŁĄCZNIK
1. Schemat organizacyjny Zakładu.


Data wytworzenia: 2007-10-17 14:51 Autor: administrator portalu Data publikacji: 2007-10-17 12:48 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2016-06-14 Osoba modyfikująca: administrator portalu
Data stworzenia : 2007-10-16 10:23 Autor : administrator portalu Data publikacji : 2007-10-16 10:23 Osoba udostępniająca na stronie : administrator portalu Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 09:03 Osoba modyfikująca : administrator portalu
Powered By Nowy Bip