UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa i Członka Zarządu Spółki „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krynicy-Zdroju.

Załącznik nr 1 do uchwały RN nr 365/IX/2022 z dnia 13.09.2022


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa i Członka Zarządu Spółki „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krynicy-Zdroju.

Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej ,,Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” działając na podstawie § 24, § 25 i § 29 ust. 3 pkt 1 i 3 Statutu Spółki, Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod nazwą ,,Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krynicy Zdrój z dnia 03.12.2018 r. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki Akcyjnej ,,Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” IX kadencji.


1. Każdy z kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki powinni spełniać następujące warunki:

    posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

    posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

    posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

    spełniać inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych , a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.


2. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu i Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

    wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

    pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

    wykonuje aktywność społeczną lub zarobkową rodzącą konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Zgłoszenia kandydatów powinno obejmować:

    życiorys zawodowy (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego,

    list motywacyjny,

    dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego,

    dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy,

    dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy;

    dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności z zakresu zarządzania spółką kapitałową, wiedzę o sektorze, w którym działa Spółka (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty)

    aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń;

    oświadczenie o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,

    oświadczenie o korzystaniu z pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

    oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych

    oświadczenie o nie pełnieniu funkcji społecznego współpracownika, braku zatrudnienia w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę i braku świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

    oświadczenie o nie wchodzeniu w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

    oświadczenie o braku zatrudnienia przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze

    oświadczenie o nie pełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

    oświadczenie o nie wykonywaniu aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,

    oświadczenie o zapoznaniu się z treścią informacji Administratora Danych Osobowych,

    oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego tylko w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku. Kandydaci zobowiązani są do złożenia Prezesowi Rady Ministrów oświadczenia lustracyjnego lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944– 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1633) .

4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 lit. a,b,g i oświadczenia kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast pozostałe dokumenty mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata, przy czym kandydat, którego zgłoszenie spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym w siedzibie Spółki, adres: ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój, sekretariat Ip, w godz. 8:00 – 14:30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka/Prezesa Zarządu Spółki „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” S.A. – nie otwierać”

6. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach od 14.09.2022 do 22.09.2022 roku, do godz. 12:00. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło do Spółki w tym terminie.

7. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż 24.09.2022.

8. Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie określonym w pkt. 6 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

9. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia, ich zgodności z wymogami określonymi w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

10. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

11. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w dniach od 26.09.2022 do 28.09.2022 roku w siedzibie Spółki.

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata, co najmniej na 2 dni przed terminem rozmowy. Niestawienie się kandydata we wskazanym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu – chyba, że istnieją obiektywne okoliczności usprawiedliwiające nieobecność kandydata takie jak siła wyższa lub wypadek losowy.

12. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

13. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy, będą proszeni o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do rozmowy.

14. Zakresy zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów obejmować będą w szczególności:

    wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego

    doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji członka zarządu w Spółce,

    znajomość zagadnień z zakresu zarządzania , rachunkowości zarządczej, sprzedaży i marketingu, audytu, projektów inwestycyjnych.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą mieli prawo do prezentacji swoich doświadczeń i kompetencji, a także koncepcji rozwoju Spółki.

15. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń kandydat może uzyskać do wglądu w siedzibie Spółki podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim wysłaniu zapytania na adres: sekretariat@kryniczanka.pl oraz złożeniu przez kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić kandydatom do wglądu następujące dokumenty Spółki tj.:

    Statut,

    sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021,

    sprawozdanie F-01 z 31.12.2021 roku.

16. Rada Nadzorcza Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu powiadomi kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. Kandydatowi, który nie został powołany na daną funkcję w Zarządzie Spółki w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną wszystkie złożone przez niego dokumenty.

17. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie i bez podania przyczyny.

18. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2018, poz. 1182, ze zm.), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.


Klauzula informacyjna dla kandydatów na Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwana dalej RODO, informujemy, że:

    Administratorem danych osobowych, przekazanych spółkę Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. przez kandydata na potrzeby przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu i Członka Zarządu spółki Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. jest spółka Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. z siedzibą w Krynicy-Zdroju (33-380), ul. Nowotarskiego 9/4.

    Zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.

    Podstawą prawną przetwarzania w stosunku do danych osobowych kandydata wymienionych w zgłoszeniu kandydata do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażenie zgody, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO.

    Dane będą przetwarzane przez czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa. Dokumenty przesłane przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez Radę Nadzorczą Spółki Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. zawierające dane osobowe zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną, względnie zniszczone jeżeli wysłana przesyłka rejestrowana wróci do nadawcy jako nieodebrana.

    Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Dane osobowe kandydata nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

    Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@kryniczanka.pl

 

  

Przetarg nieograniczony pisemny na najem powierzchni użytkowej o powierzchni 38 m2 w budynku „Stary Dom Zdrojowy” w Krynicy-Zdroju, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej z wyłączeniem działalności gastronomicznej.

Spółka Akcyjna
„Uzdrowisko Krynica-Żegiestów”
ul. Nowotarskiego 9/4
33-380 Krynica-Zdrój

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny

na najem powierzchni użytkowej o powierzchni 38 m2  w budynku „Stary Dom Zdrojowy” w Krynicy-Zdroju, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej z wyłączeniem działalności gastronomicznej.

cena wywoławcza wynosi     -  35,00 zł/1 m2/1m-c netto
    
Oprócz czynszu Najemca będzie uiszczał opłaty za następujące media :
C.O., energię elektryczną,wodę,śmieci według stawek przewidzianych przez ich dostawców.

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium w wysokości: 2000,00 zł
najpóźniej do dnia 18.08.2022 roku do godz. 15.oo. na konto Wynajmującego: PKO BP S.A o/Krynica: 86 1020 3453 0000 8802 0008 6520.
Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej, wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostaną zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez najemcę zostanie zarachowane na poczet czynszu.
Wadium przepadnie na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
W/w lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem budynku nr tel: 514432445

Oferta winna zawierać :
    • adres oferenta,
    • rodzaj prowadzonej działalności oraz sposób wykorzystania  powierzchni,
    • wysokość proponowanego czynszu,
    • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS
    • dowód wpłacenia wadium,
    • oświadczenie pisemne oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu,
    
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w wyraźnie opisanych zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółki w terminie do dnia 18.08.2022 roku do godz. 15.oo.
Za datę wpływu oferty uznaje się dzień doręczenia oferty do siedziby Spółki.
Koperta powinna zawierać napis „Przetarg – lokal użytkowy w budynku „Stary Dom Zdrojowy” w Krynicy-Zdroju.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w Sali Konferencyjnej, w dnia 19.08.2022 r. o godz.10.oo.
Bliższych informacji  w/w sprawie udziela Dział Administracyjny, tel. 18 471-22-36,
600 817 236 .

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz może unieważnić przetarg w całości  bez obowiązku podawania przyczyny.


Krynica-Zdrój,dnia 02.08.2022 r.

__________________________________________________

przetarg nieograniczony pisemny na najem powierzchni użytkowej o powierzchni 38 m2 w budynku „Stary Dom Zdrojowy” w Krynicy-Zdroju, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej z wyłączeniem działalności gastronomicznej.

Spółka Akcyjna

„Uzdrowisko Krynica-Żegiestów”

ul. Nowotarskiego 9/4

33-380 Krynica-Zdrój

 

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny

 

na najem powierzchni użytkowej o powierzchni 38 m2 w budynku „Stary Dom Zdrojowy” w Krynicy-Zdroju, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej z wyłączeniem działalności gastronomicznej.

 

cena wywoławcza wynosi - 35,00 zł/1 m2/m-c netto

Oprócz czynszu Najemca będzie uiszczał opłaty za następujące media :

C.O., energię elektryczną,wodę,śmieci według stawek przewidzianych przez ich dostawców.

 

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium w wysokości: 2000,00 zł

najpóźniej do dnia 27.07.2022 roku do godz. 15.oo. na konto Wynajmującego: PKO BP S.A o/Krynica: 86 1020 3453 0000 8802 0008 6520.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej, wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostaną zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez najemcę zostanie zarachowane na poczet czynszu.

Wadium przepadnie na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

W/w lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem budynku nr tel: 514432445

 

Oferta winna zawierać :

 • adres oferenta,

 • rodzaj prowadzonej działalności oraz sposób wykorzystania powierzchni,

 • wysokość proponowanego czynszu,

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS

 • dowód wpłacenia wadium,

 • oświadczenie pisemne oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu,

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w wyraźnie opisanych zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółki w terminie do dnia 27.07.2022 roku do godz. 15.oo.

Za datę wpływu oferty uznaje się dzień doręczenia oferty do siedziby Spółki.

Koperta powinna zawierać napis „Przetarg – lokal użytkowy w budynku „Stary Dom Zdrojowy” w Krynicy-Zdroju.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w Sali Konferencyjnej, w dnia 28.07.2022 r. o godz.10.oo.

Bliższych informacji w/w sprawie udziela Dział Administracyjny, tel. 18 471-22-36,

600 817 236 .

 

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz może unieważnić przetarg w całości bez obowiązku podawania przyczyny.

Krynica-Zdrój,dnia 18.07.2022 r.

_________________________________________

przetarg nieograniczony pisemny na najem powierzchni użytkowej o powierzchni 72 m2 (sklep) i 43 m2( zaplecze) w budynku „Nowy Dom Zdrojowy” w Krynicy-Zdroju

Spółka Akcyjna

„Uzdrowisko Krynica-Żegiestów”

ul. Nowotarskiego 9/4

33-380 Krynica-Zdrój

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny

na najem powierzchni użytkowej o powierzchni 72 m2 (sklep) i 43 m2( zaplecze) w budynku „Nowy Dom Zdrojowy” w Krynicy-Zdroju, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej typu odzież,księgarnia,prasa z wyłączeniem działalności gastronomicznej.

cena wywoławcza pow. sklepu - 40,00 zł/1 m2/m-c netto

cena wywoławcza pow. zaplecza - 10,00 zł/1 m2/m-c netto

Oprócz czynszu Najemca będzie uiszczał opłaty za następujące media :

C.O., energię elektryczną,wodę,śmieci według stawek przewidzianych przez ich dostawców.

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium w wysokości: 3000,00 zł

najpóźniej do dnia 21.07.2022 roku do godz. 15.oo. na konto Wynajmującego: PKO BP S.A o/Krynica: 86 1020 3453 0000 8802 0008 6520.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej, wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostaną zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez najemcę zostanie zarachowane na poczet czynszu.

Wadium przepadnie na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

W/w lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem budynku nr tel: 514 038 496.

Oferta winna zawierać :

 • adres oferenta,

 • rodzaj prowadzonej działalności oraz sposób wykorzystania powierzchni,

 • wysokość proponowanego czynszu,

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS

 • dowód wpłacenia wadium,

 • oświadczenie pisemne oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu,

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w wyraźnie opisanych zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółki w terminie do dnia 21.07.2022 roku do godz. 15.oo.

Za datę wpływu oferty uznaje się dzień doręczenia oferty do siedziby Spółki.

Koperta powinna zawierać napis „Przetarg – lokal użytkowy w budynku „Nowy Dom Zdrojowy” w Krynicy-Zdroju.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w Sali Konferencyjnej, w dnia 22.07.2022 r. o godz.10.oo.

Bliższych informacji w/w sprawie udziela Dział Administracyjny, tel. 18 471-22-36,

600 817 236 .

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz może unieważnić przetarg w całości bez obowiązku podawania przyczyny.

Krynica-Zdrój,dnia 12.07.2022 r.

_____________________________________________________________

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki

                          Załącznik nr 1 do uchwały RN nr 352/IX/2022 z dnia 29.06.2022

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krynicy-Zdroju.


Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej ,,Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” działając na podstawie § 24,    § 25 i § 29 ust. 3 pkt 1 i 3 Statutu Spółki, Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod nazwą ,,Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krynicy Zdrój z dnia 03.12.2018 r. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki Akcyjnej ,,Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” IX kadencji.

1.    Każdy kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki powinni spełniać      następujące warunki:
    a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
    b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
    c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
    d) spełniać inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych , a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

2.    Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki nie może być osoba,     która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
    a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
    b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
    c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
    d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
    e) wykonuje aktywność społeczną lub zarobkową  rodzącą konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3.     Zgłoszenia kandydatów powinno obejmować:
    a) życiorys zawodowy (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
    b) list motywacyjny,
    c) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego,
    d) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia  o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy,
    e) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy;
    f) dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności z zakresu zarządzania spółką kapitałową,  wiedzę o sektorze, w którym działa Spółka (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty)
    g) aktualne  zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,  wystawione nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń;
    h) oświadczenie o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,
    i) oświadczenie o korzystaniu z pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
    j) oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych
    k) oświadczenie o nie pełnieniu funkcji społecznego współpracownika, braku zatrudnienia w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę i braku świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
    l) oświadczenie o nie wchodzeniu w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
    m) oświadczenie o braku  zatrudnienia przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze
    n) oświadczenie o nie pełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
    o) oświadczenie o nie wykonywaniu aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,
    p) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią  informacji Administratora Danych Osobowych,
    q) oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego tylko w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku.  Kandydaci zobowiązani są do złożenia Prezesowi Rady Ministrów oświadczenia lustracyjnego lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie  z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944– 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1633) .

4.    Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 lit. a,b,g i oświadczenia  kandydat zobowiązany jest     złożyć w oryginale, natomiast pozostałe dokumenty mogą być złożone w kopii     potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata, przy czym kandydat,  którego     zgłoszenie spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów     tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

5.     Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym w siedzibie Spółki, adres:     ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój, sekretariat Ip, w godz. 8:00 – 14:30, w     zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko     Członka/Prezesa Zarządu Spółki „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” S.A. – nie otwierać”

6.    Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach od 18.07.22 do  29.07.2022 roku, do godz. 10:00.      Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło do Spółki  w tym terminie.

7.    Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert,  jednak nie później     niż 01.08.2022.

8.    Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie określonym w pkt. 6 oraz     zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane w     dalszej części postępowania kwalifikacyjnego a kandydaci nie wezmą udziału w     postępowaniu kwalifikacyjnym.

9.    Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem     terminowości złożenia, ich zgodności z wymogami określonymi w ogłoszeniu     o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz kandydatów dopuszczonych     do rozmowy kwalifikacyjnej.

10.    Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego kandydata jest wystarczające     do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

11.    Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu zostaną     zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami     przeprowadzane będą w dniach 04.08.2022 i 05.08.2022 roku w siedzibie Spółki.   
         O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi zostaną     powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu     kandydata, co najmniej na 2 dni przed terminem rozmowy. Niestawienie się kandydata we     wskazanym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w     postępowaniu – chyba, że istnieją obiektywne okoliczności usprawiedliwiające  nieobecność     kandydata takie jak siła wyższa lub wypadek losowy.

12.    W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

13.    Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy, będą     proszeni o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia     tożsamości osoby przystępującej do rozmowy.

14.    Zakresy zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym     z kandydatów obejmować będą w szczególności:
    a) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
    b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
    c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego
    d) doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji członka zarządu w Spółce,
    e)  znajomość zagadnień z zakresu zarządzania , rachunkowości zarządczej, sprzedaży i marketingu, audytu, projektów inwestycyjnych.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą mieli prawo do prezentacji swoich doświadczeń i kompetencji, a także koncepcji rozwoju Spółki.

15.     Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń kandydat może uzyskać do wglądu     w siedzibie Spółki podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim     wysłaniu zapytania na adres: sekretariat@kryniczanka.pl oraz złożeniu przez kandydata     pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić     kandydatom do wglądu następujące dokumenty Spółki tj.:
    a) Statut,
    b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021,
    c) sprawozdanie F-01 z 31.12.2021 roku.

16.    Rada Nadzorcza Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej wskazany     w zgłoszeniu powiadomi kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.     Kandydatowi, który nie został powołany na daną funkcję w Zarządzie Spółki w wyniku     postępowania kwalifikacyjnego, zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub     przesyłką rejestrowaną wszystkie złożone przez niego dokumenty.

17.    Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez     wyłonienia kandydata, w każdym czasie i bez podania przyczyny.

18.    Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek     z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy     z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2018, poz.     1182, ze zm.), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

    Klauzula informacyjna dla kandydatów na Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki      „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” S.A.  
    Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679     z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem     danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia     dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwana dalej RODO, informujemy, że:
    1. Administratorem danych osobowych, przekazanych spółkę Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. przez kandydata na potrzeby przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu i Członka Zarządu  spółki Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. jest spółka Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. z siedzibą w Krynicy-Zdroju (33-380), ul. Nowotarskiego 9/4.
    2. Zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu i Członka Zarządu  Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.
    3. Podstawą prawną przetwarzania w stosunku do danych osobowych kandydata wymienionych w zgłoszeniu kandydata do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażenie zgody, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO
    4. Dane będą przetwarzane przez czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa. Dokumenty przesłane przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez Radę Nadzorczą Spółki Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. zawierające dane osobowe zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną, względnie zniszczone jeżeli wysłana przesyłka rejestrowana wróci do nadawcy jako nieodebrana.
    5. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    6. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    7. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Dane osobowe kandydata nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
    8. Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@kryniczanka.pl

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki

„Uzdrowisko Krynica-Zegiestów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krynicy-Zdroju.

 

PLIK PDF

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Uzdrowisko Krynica- Żegiestów S.A. z siedzibą w Krynicy-Zdrój, działając na podstawie art. 26 ust.3 i ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 711 z późniejszymi zmianami) oraz art. 140,141, 146 ust. 1, art. 147,148 ust..1, art.150, art. 151 ust. 1, 2 i 4,5 art. 152,  art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.Dz. U. z 2021 r.  poz. 1285, z  późniejszymi zmianami)
ogłasza konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych :
1. Osobodzień  NFZ w szpitalu  uzdrowiskowym 
2. Osobodzień  NFZ w  sanatorium uzdrowiskowym 
3. Prowadzenie kuracjusza komercyjnego 
4. Prowadzenie kuracjusza turnusu rehabilitacyjnego
5. Osobodzień pacjenta  NFZ leczonego ambulatoryjnie
6. Porada ambulatoryjna 
7 Konsultacja specjalistyczna
8. Koordynowanie i nadzorowanie przebiegu leczenia
9. Kwalifikacja i nadzór zabiegu w kriokomorze
10. Osobodzień i ordynator ZUS
11. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych muszą spełniać warunki wymagane     
      przepisami prawa oraz przez NFZ, ZUS
oraz na świadczenie dyżurów lekarskich
1. Dyżur pełniony w dzień powszedni
2. Dyżur pełniony w dzień świąteczny i sobotę 
3. Dyżur „pod telefonem” w dni powszednie 
4. Dyżur „pod telefonem” w dni wolne od pracy 
5. Stawka za jednorazowe wezwanie „na telefon” 
Umowy z wyłonionymi w drodze konkursu lekarzami zostaną zawarte na okres 
od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. z wyjątkiem umów na udzielanie Swiadczeń ZUS do 30.09.2022r. Wzór umowy określają szczegółowe warunki realizacji świadczeń co stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Kryterium oceny ofert jest cena.
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela dyr. Piotr Czarnecki, Dział Lecznictwa, ul. Nowotarskiego 9/3, 33-380 Krynica-Zdrój, pokój nr 46  tel. 514 038 462
Oferty cenowe należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój ,pokój nr 45 do dnia 10.12.2021r.
do godz.14.00.Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.12.2021 r o godz. 14.15 w   siedzibie Spółki przy 
ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój, pokój nr 4 (sala konferencyjna).
Uzdrowisko Krynica- Żegiestów S.A. zastrzega sobie  prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Spółka informuję, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem konkursowym jest Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S. A. z siedzibą w Krynicy-Zdrój, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@kryniczanka.pl .
Dane osobowe  przetwarzane będą w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie Art. 6, ust. 1, pkt b RODO, to jest dopuszczenia do udziału w postępowaniu konkursowym.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom a jedynie organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich pozyskania w związku z upływem okresu przedawnienia roszczeń (Art. 4221, § 1 Kodeksu cywilnego).
Składający ofertę posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udziału w postępowaniu. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Składanie ofert na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych spółki Uzdrowisko Krynica – Żegiestów Spółka Akcyjna

Rada Nadzorcza

Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A. z siedzibą
w Krynicy Zdroju

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych spółki Uzdrowisko Krynica – Żegiestów Spółka Akcyjna ul. Nowotarskiego 9/4 , 33-380 Krynica – Zdrój za 2021 i 2022 rok oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań

Przedmiot zamówienia obejmuje: badanie sprawozdań finansowych Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A. za 2021 i 2021 rok oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z ww. badań, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1415 z późn. zm.), zawierających min. opinię o tym, czy sprawozdania finansowe przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy badanej Spółki.

II. Warunki badania sprawozdań finansowych Spółki.

    Kluczowy biegły rewident w rozumieniu art. 66 ust.1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym będzie zobowiązany do obecności na Zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Spółki i posiedzeniach Rady Nadzorczej, których porządkiem obrad objęte będzie zatwierdzenie lub ocena sprawozdań finansowych Spółki za 2021, 2022 rok celem złożenia wyjaśnień, przedstawienia informacji dotyczących złożonych przez firmę audytorską sprawozdań z badań – w terminie wskazanym firmie audytorskiej z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty obecności kluczowego biegłego na posiedzeniach organów Spółki powinny zostać uwzględnione w oferowanym przez firmę audytorską wynagrodzeniu z tytułu badań sprawozdań finansowych oraz sporządzenia sprawozdań z badań.

    Kluczowy biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej kierowanych do Zarządu (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki (jeżeli wystąpi konieczność sporządzenia takich informacji).

III. Oferta firmy audytorskiej, dotycząca badania sprawozdań finansowych Spółki, powinna w szczególności zawierać:

1. Informację o firmie audytorskiej, w tym o: formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, o liczbie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki wraz ze wskazaniem numeru i daty wpisu kluczowych biegłych rewidentów do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

2. Udokumentowanie statusu prawnego oferenta – aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczenie o wpisie firm audytorskiej na listę firm audytorskich oraz wpisie kluczowych biegłych rewidentów do rejestru biegłych rewidentów.

3. Oświadczenie o spełnianiu przez oferenta wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania.

4. Oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badań.

5. Oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust.2-5 ustawy o biegłych rewidentach.

6. Łączną cenę netto uwzględniającą wszelkie koszty badań sprawozdań finansowych Spółki oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badań wraz ze wskazaniem cen netto w odniesieniu do poszczególnych lat obrotowych.

7. Wskazanie metod i terminów badań sprawozdań finansowych Spółki.

8. Dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

9. Opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego firmy audytorskiej i kluczowych biegłych rewidentów wraz z wykazem podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzili badanie sprawozdań finansowych w ostatnich 3 latach, potwierdzający posiadane doświadczenie w branży, w której działa Spółka.

10. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy audytorskiej.

11. Wymagane dokumenty powinny być przedłożone w oryginale lub w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowana oferenta.

IV. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

V. Oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2021r. na adres: Rada Nadzorcza Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A. u. Nowotarskiego 9 /4, 33-380 Krynica Zdrój, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Uzdrowisko Krynica Żegiestów za 2021 oraz 2022 rok” za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Spółki. Za termin złożenia oferty uznawana będzie data jej wpływu do Spółki.

VI. Oferty nie spełniające kryteriów podanych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

VII. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niedopełnienia wymogu prawidłowego oznakowania koperty.

VIII. Kryteriami oceny ofert będą:

    cena netto (50%),

    doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek (30%),

    doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek z branży w której działa badana Spółka (20%).

IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2021r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, natomiast wybór firmy audytorskiej nastąpi w terminie do 30 października 2021r.

X. Oferent, którego oferta została wybrana, zostanie o tym poinformowany pisemnie.

XI. Oferty, które nie zostaną wybrane zostaną zarchiwizowane.

XII. Spółka informuje o możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny
i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

XIII. Termin rozpoczęcia badań wstępnych określa się nie później niż na dzień 20 listopada 2021r., 20 listopada 2022r.

XIV. Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki – w nieprzekraczalnym terminie – dla sprawozdania za rok 2021 do 15 marca 2022r. natomiast za rok 2022 do 15 marca 2023r. wraz z przekazaniem sprawozdań z badań._____________________________________________________________________________________________________________

 

przetarg nieograniczony pisemny na najem boksu handlowego nr 4 o powierzchni 10 m2 w Pijalni Głównej w Krynicy- Zdroju,

Spółka Akcyjna

Uzdrowisko Krynica-Żegiestów”

ul. Nowotarskiego 9/4

33-380 Krynica Zdrój

tel. 18 471-23-95, 18 471 28 01

 

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny

na najem boksu handlowego nr 4 o powierzchni 10 m2

w Pijalni Głównej w Krynicy- Zdroju,

 

Cena wywoławcza - 3300,00 zł/miesięcznie

(cena wywoławcza nie obejmuje podatku VAT)

 

Oprócz czynszu Najemca będzie uiszczał opłaty za następujące media : C.O, energię elektryczną (wg. wskazań podlicznika) , śmieci (ryczałtowo),wodę, według stawek przewidzianych przez ich dostawców.

W boksie przewidziana jest działalność handlowa: Odzież i galanteria skórzana,wyroby regionalne spożywcze, miody i produkty na bazie miodów.

 

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium w wysokości 2000,00 zł, do dnia 27.04.2021 roku (do godz.15.00) na konto Wynajmującego nr konta PKO BP S.A O/Krynica 86 1020 3453 0000 8802 0008 6520.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez najemcę którego oferta zostanie przyjęta, będzie zarachowane na poczet czynszu.

Wadium przepadnie na rzecz Spółki jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Oferta winna zawierać :

 • nazwę, siedzibę i status prawny najemcy,

- rodzaj prowadzonej działalności handlowej wraz z dokładnym wykazem planowanych produktów do sprzedaży,

 • wysokość proponowanego czynszu,

 • kserokopie: NIP,REGON i KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

 • kserokopie dowodu wpłacenia wadium,

 • deklarację na piśmie dot. wpłacenia kaucji w kwocie zaoferowanego 3-miesięcznego czynszu przed podpisaniem umowy najmu,

 • Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym boksu,

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w wyraźnie opisanych zamkniętych kopertach

w Sekretariacie Spółki w terminie do dnia 27.04.2021 r. roku do godz. 15.00.

Za datę wpływu oferty uznaję się dzień doręczenia oferty do siedziby Spółki. Koperta powinna zawierać napis „Przetarg na boks handlowy nr 4 w Pijalni Głównej”.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w Sali Konferencyjnej w dniu 28.04.2021 r. o godz.10.oo.

Bliższych informacji w/w sprawie udziela Dział Administracyjny pok. 11, tel. 471-22-36 oraz Kierownik Pijalni tel. 696 037 785.

 

UZDROWISKO KRYNICA - ŻEGIESTÓW”S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Krynica Zdrój, dnia 14.04.2021 r. 

Przetarg nieograniczony pisemny na najem boksu handlowego nr 4 o powierzchni 10 m2 w Pijalni Głównej w Krynicy- Zdroju,

Spółka Akcyjna

Uzdrowisko Krynica-Żegiestów”

ul. Nowotarskiego 9/4

33-380 Krynica Zdrój

tel. 18 471-23-95, 18 471 28 01

 

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny

na najem boksu handlowego nr 4 o powierzchni 10 m2

w Pijalni Głównej w Krynicy- Zdroju,

 

Cena wywoławcza - 3300,00 zł/miesięcznie

(cena wywoławcza nie obejmuje podatku VAT)

 

Oprócz czynszu Najemca będzie uiszczał opłaty za następujące media : C.O, energię elektryczną (wg. wskazań podlicznika) , śmieci (ryczałtowo),wodę, według stawek przewidzianych przez ich dostawców.

W boksie przewidziana jest działalność handlowa: Odzież i galanteria skórzana,wyroby regionalne spożywcze, miody i produkty na bazie miodów.

 

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium w wysokości 2000,00 zł, do dnia 15.03.2021 roku (do godz.15.00) na konto Wynajmującego nr konta PKO BP S.A O/Krynica 86 1020 3453 0000 8802 0008 6520.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez najemcę którego oferta zostanie przyjęta, będzie zarachowane na poczet czynszu.

Wadium przepadnie na rzecz Spółki jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Oferta winna zawierać :

 • nazwę, siedzibę i status prawny najemcy,

- rodzaj prowadzonej działalności handlowej wraz z dokładnym wykazem planowanych produktów do sprzedaży,

 • wysokość proponowanego czynszu,

 • kserokopie: NIP,REGON i KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

 • kserokopie dowodu wpłacenia wadium,

 • deklarację na piśmie dot. wpłacenia kaucji w kwocie zaoferowanego 3-miesięcznego czynszu przed podpisaniem umowy najmu,

 • Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym boksu,

 • podpisany projekt umowy,

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w wyraźnie opisanych zamkniętych kopertach

w Sekretariacie Spółki w terminie do dnia 15.03.2021 r. roku do godz. 15.00.

Za datę wpływu oferty uznaję się dzień doręczenia oferty do siedziby Spółki. Koperta powinna zawierać napis „Przetarg na boks handlowy nr 4 w Pijalni Głównej”.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w Sali Konferencyjnej w dniu 16.03.2021 r. o godz.10.oo.

Bliższych informacji w/w sprawie udziela Dział Administracyjny pok. 11, tel. 471-22-36 oraz Kierownik Pijalni tel. 696 037 785.

 

UZDROWISKO KRYNICA - ŻEGIESTÓW”S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Krynica Zdrój, dnia 02.03.2021 r.

(projekt umowy)

Najem powierzchni użytkowej o powierzchni 13 m2 w budynku „Nowy Dom Zdrojowy”

Spółka Akcyjna

Uzdrowisko Krynica-Żegiestów”

ul. Nowotarskiego 9/4

33-380 Krynica Zdrój

tel. 18 471-23-95, 18 471-22-36

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony pisemny

na najem powierzchni użytkowej o powierzchni 13 m2 w budynku „Nowy Dom Zdrojowy” w Krynicy-Zdroju, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej , z wyłączeniem działalności gastronomicznej.

 

cena wywoławcza 180 zł/1 m2/m-c - (cena wywoławcza nie obejmuje podatku VAT)

 

Oprócz czynszu Najemca będzie uiszczał opłaty za następujące media :

c.o, energię elektryczną,wodę,śmieci według stawek przewidzianych przez ich dostawców.

 

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium w wysokości :2000 zł

najpóźniej do dnia 15.03.2021 roku do godz. 15.oo. na konto Wynajmującego: PKO BP S.A o/Krynica: 86 1020 3453 0000 8802 0008 6520.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej, wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostaną zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez najemcę zostanie zarachowane na poczet czynszu.

Wadium przepadnie na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

W/w lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem budynku nr tel.514038496

 

Oferta winna zawierać :

 • adres oferenta,

 • rodzaj prowadzonej działalności oraz sposób wykorzystania powierzchni,

 • wysokość proponowanego czynszu,

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS

 • dowód wpłacenia wadium,

 • oświadczenie pisemne oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu,

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w wyraźnie opisanych zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółki w terminie do dnia 15.03.2021 roku do godz. 15.00.

Za datę wpływu oferty uznaje się dzień doręczenia oferty do siedziby Spółki.

Koperta powinna zawierać napis „Przetarg – lokal użytkowy w budynku „Nowy Dom Zdrojowy” w Krynicy-Zdroju.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w Sali Konferencyjnej, w dnia 16.03.2021 r. o godz.11.oo.

Bliższych informacji w/w sprawie udziela Dział Administracyjny, tel. 18 471-22-36, 600 817236 .

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz może unieważnić przetarg w całości bez obowiązku podawania przyczyny.

 

Krynica-Zdrój,dnia 02.03.2021 r.

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na okres 01.01.2021r - 31.12.2021r.

 • pdf ogloszenie_o_konkursie.pdf - Uzdrowisko Krynica- Żegiestów S.A. z siedzibą w Krynicy-Zdrój, działając na podstawie art. 26 ust.3 i ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z późniejszymi zmianami) oraz art. 140,141, 146 ust. 1, art. 147,148 ust..1, art.150, art. 151 ust. 1, 2 i 4,5 art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późniejszymi zmianami)ogłasza konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych : 1. Osobodzień NFZ w szpitalu uzdrowiskowym 2. Osobodzień NFZ w sanatorium uzdrowiskowym 3. Prowadzenie kuracjusza komercyjnego 4. Prowadzenie kuracjusza turnusu rehabilitacyjnego5. Osobodzień pacjenta NFZ leczonego ambulatoryjnie6. Porada ambulatoryjna 7 Konsultacja specjalistyczna8. Koordynowanie i nadzorowanie przebiegu leczenia9. Nadzór nad udzielaniem świadczeń10. Kwalifikacja i nadzór zabiegu w kriokomorze11. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych muszą spełniać warunki wymagane przepisami prawa oraz przez NFZ, ZUS oraz na świadczenie dyżurów lekarskich 1. Dyżur pełniony w dzień powszedni 2. Dyżur pełniony w dzień świąteczny i sobotę 3. Dyżur „pod telefonem” w dni powszednie 4. Dyżur „pod telefonem” w dni wolne od pracy 5. Stawka za jednorazowe wezwanie „na telefon” Umowy z wyłonionymi w drodze konkursu lekarzami zostaną zawarte na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.Kryterium oceny ofert jest cena.Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela dyr. Piotr Czarnecki, Dział Lecznictwa, ul. Nowotarskiego 9/3, 33-380 Krynica-Zdrój, pokój nr 46 tel. 514 038 462Oferty cenowe należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój ,pokój nr 44 do dnia 21.12.2020 r do godz. 09.00.Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.12.2020 r o godz.11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój, pokój nr 4 (sala konferencyjna).Uzdrowisko Krynica- Żegiestów S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofertZgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)Spółka informuję, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem konkursowym jest Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S. A. z siedzibą w Krynicy-Zdrój, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@kryniczanka.pl .Dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie Art. 6, ust. 1, pkt b RODO, to jest dopuszczenia do udziału w postępowaniu konkursowym.Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom a jedynie organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich pozyskania w związku z upływem okresu przedawnienia roszczeń (Art. 4221, § 1 Kodeksu cywilnego).Składający ofertę posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udziału w postępowaniu. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

pisemny przetarg ofertowy na najem powierzchni użytkowej o wymiarach 42 m2 w budynku „Nowy Dom Zdrojowy” w Krynicy-Zdroju, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo- usługowej (typu usługi fryzjerskie,kosmetyczne,manicure)

 

 

____________________________________________

Spółka Akcyjna

„Uzdrowisko Krynica-Żegiestów”

ul. Nowotarskiego 9/4

33-380 Krynica Zdrój

tel. 18 471-23-95, 18 471-22-36

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na najem powierzchni użytkowej o wymiarach 42 m2 w budynku „Nowy Dom Zdrojowy” w Krynicy-Zdroju, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo- usługowej (typu usługi fryzjerskie,kosmetyczne,manicure) 

cena wywoławcza 25 zł/1 m2/m-c - (cena wywoławcza nie obejmuje podatku VAT)

Oprócz czynszu Najemca będzie uiszczał opłaty za następujące media :

c.o, energię elektryczną,wodę,śmieci według stawek przewidzianych przez ich dostawców.

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium w wysokości :800 zł

najpóźniej do dnia 15 stycznia 2020 roku do godz. 10.oo. w Kasie Spółki lub na konto Wynajmującego: PKO BP S.A o/Krynica: 86 1020 3453 -0000880200086520

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej, wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostaną zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez najemcę zostanie zarachowane na poczet czynszu.

Wadium przepadnie na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

W/w lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem budynku nr tel.514038496

Oferta winna zawierać :

- adres oferenta,

- rodzaj prowadzonej działalności oraz sposób wykorzystania powierzchni,

- wysokość proponowanego czynszu,

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS

- dowód wpłacenia wadium,

- oświadczenie pisemne oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu,

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w wyraźnie opisanych zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółki w terminie do dnia 15 stycznia 2020 roku do godz. 10.00.

Za datę wpływu oferty uznaje się dzień doręczenia oferty do siedziby Spółki.

Koperta powinna zawierać napis „Przetarg –lokal użytkowy w budynku „Nowy Dom Zdrojowy” w Krynicy-Zdroju.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w Sali Konferencyjnej, w dn.15.01.2020 r. o godz.10.3o.

Bliższych informacji w/w sprawie udziela Dział Administracyjno –Gospodarczy,pok. 11,

tel. 18 471-22-36, 600 817236 .

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz może unieważnić przetarg w całości bez obowiązku podawania przyczyny.

Krynica-Zdrój,dnia 03.01.2020 r.

 

 


 

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych.

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych link (pdf)

 

 

 

_________________________________________________________________

Pisemny przetarg ofertowy na najem kawiarni „Piekiełko”

Spółka Akcyjna

Uzdrowisko Krynica-Żegiestów”

ul. Nowotarskiego 9/4

33-380 Krynica Zdrój

tel. 18 471-23-95, 18 471-22-36

ogłasza pisemny przetarg ofertowy

na najem kawiarni „Piekiełko” o pow. 236 m2 w budynku „Patria”(boczne wejście), ul. Pułaskiego 35, w Krynicy-Zdroju z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

 

minimalny czynsz najmu- 10 zł/1 m2/m-c - (cena nie obejmuje podatku VAT)

 

Oprócz czynszu Najemca będzie uiszczał opłaty za następujące media :

c.o, energię elektryczną,wodę, według stawek przewidzianych przez dostawców mediów

 

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium w wysokości :1000 zł

najpóźniej do dnia 18 grudnia 2019 roku do godz. 9.oo. w Kasie Spółki lub na konto Wynajmującego: PKO BP S.A o/Krynica 86 10203453-0000880200086520

Wadium zostanie zatrzymane na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej, wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostaną zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez najemcę zostanie zarachowane na poczet czynszu.

Wadium przepadnie na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

W/w lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem budynku nr tel.18 471 2811

 

Oferta winna zawierać :

 • adres oferenta,

 • rodzaj prowadzonej działalności oraz sposób wykorzystania powierzchni,

 • wysokość proponowanego czynszu,

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS

 • dowód wpłacenia wadium,

 • oświadczenie pisemne oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu,

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w wyraźnie opisanych zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółki w terminie do dnia 18 grudnia 2019 roku do godz. 10.oo.

Za datę wpływu oferty uznaje się dzień doręczenia oferty do siedziby Spółki.

Koperta powinna zawierać napis„Przetarg – kawiarnia „Piekiełko”w budynku „Patria” w Krynicy-Zdroju.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w Sali Konferencyjnej, w dn.18.12.2019 r.

o godz.10.3o.

Bliższych informacji w/w sprawie udziela Dział Administracyjno –Gospodarczy,pok. 11,

tel. 18 471-22-36, 600 817236 .

 

 

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz może unieważnić przetarg w całości bez obowiązku podawania przyczyny.

 

 

Krynica-Zdroj,03.12.2019 r.

Najem kawiarni „Piekiełko” o pow. 236 m2 w budynku „Patria”

Spółka Akcyjna

Uzdrowisko Krynica-Żegiestów”

ul. Nowotarskiego 9/4

33-380 Krynica Zdrój

tel. 18 471-23-95, 18 471-22-36

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na najem kawiarni „Piekiełko” o pow. 236 m2 w budynku „Patria”(boczne wejście), ul. Pułaskiego 35, w Krynicy-Zdroju z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

 

cena wywoławcza 10 zł/1 m2/m-c - (cena wywoławcza nie obejmuje podatku VAT)

 

Oprócz czynszu Najemca będzie uiszczał opłaty za następujące media :

c.o, energię elektryczną,wodę, według stawek przewidzianych przez ich dostawców.

 

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium w wysokości :1000 zł

najpóźniej do dnia 02 października 2019 roku do godz. 9.oo. w Kasie Spółki lub na konto Wynajmującego: Bank Spółdzielczy Muszyna:17 8809 0005 2001 0007 4900 0001

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej, wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostaną zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez najemcę zostanie zarachowane na poczet czynszu.

Wadium przepadnie na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

W/w lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem budynku nr tel.18 471 2811

 

Oferta winna zawierać :

 • adres oferenta,

 • rodzaj prowadzonej działalności oraz sposób wykorzystania powierzchni,

 • wysokość proponowanego czynszu,

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS

 • dowód wpłacenia wadium,

 • oświadczenie pisemne oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu,

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w wyraźnie opisanych zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółki w terminie do dnia 02 października 2019 roku do godz. 10.oo.

Za datę wpływu oferty uznaje się dzień doręczenia oferty do siedziby Spółki.

Koperta powinna zawierać napis„Przetarg – kawiarnia „Piekiełko”w budynku „Patria” w Krynicy-Zdroju.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w Sali Konferencyjnej, w dn.02.10.2019 r.

o godz.10.3o.

Bliższych informacji w/w sprawie udziela Dział Administracyjno –Gospodarczy,pok. 11,

tel. 18 471-22-36, 600 817236 .

 

 

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz może unieważnić przetarg w całości lub części bez obowiązku podawania przyczyny.

 

 

Krynica-Zdroj,10.09.2019 r.

zaproszenie do składania ofert na: PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI UZDROWISKO KRYNICA – ŻEGIESTÓW SPÓŁKA AKCYJNA

Rada Nadzorcza
Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica – Żegiestów z siedzibą 
w Krynicy Zdroju
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI UZDROWISKO KRYNICA – ŻEGIESTÓW SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Nowotarskiego 9/4 , 33-380 Krynica – Zdrój
za rok 2019 i 2020
oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań

    I. Przedmiot zamówienia obejmuje: badanie sprawozdań finansowych Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A. za 2019 oraz 2020 rok oraz sporządzenie pisemnych opinii z ww. badań, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994r. 
o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 351 z późn. zm.) oraz art. 83 ustawy z dnia 
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1491), zawierających min. opinię o tym, 
czy sprawozdania finansowe Spółki przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy badanej Spółki.
II.         Warunki badania sprawozdań finansowych Spółki.
    1. W razie potrzeby kluczowy biegły rewident  w rozumieniu art. 66 ust.1 ustawy 
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  będzie zobowiązany do obecności na Zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Spółki 
i posiedzeniach Rady Nadzorczej, których porządkiem obrad objęte będzie zatwierdzenie lub ocena sprawozdań finansowych Spółki za 2019, 2020 rok- celem złożenia wyjaśnień, przedstawienia informacji dotyczących złożonych przez firmę audytorską opinii z badań – w terminie wskazanym firmie audytorskiej z co najmniej dwu tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty obecności kluczowego biegłego 
na posiedzeniach organów Spółki ponosi firma audytorska.
    2.  Kluczowy biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej kierowanych do Zarządu (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji 
o problemach w systemie rachunkowości Spółki (jeżeli wystąpi konieczność sporządzenia takich informacji).
III. Oferta firmy audytorskiej, dotycząca badania sprawozdania finansowego Spółki, powinna 
w szczególności zawierać:
1. Informację o firmie audytorskiej, w tym o: formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, numery i daty wpisu kluczowych biegłych rewidentów do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
2. Udokumentowanie statusu prawnego oferenta – aktualny odpis z właściwego rejestru 
lub ewidencji, zaświadczenie o wpisie firm audytorskiej na listę firm audytorskich oraz wpisie kluczowych biegłych rewidentów do rejestru biegłych rewidentów.
3. Oświadczenie o spełnianiu przez oferenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych Spółki.
4. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa 
w Zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach, zatwierdzających sprawozdania finansowe Spółki za badane lata obrotowe i  posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych 
w ogłoszeniu.
5. Wykaz osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badania w rozumieniu 
art. 66 ust.2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, 
z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
6. Łączną cenę netto uwzględniającą wszelkie koszty badań sprawozdań finansowych Spółki 
oraz sporządzenie pisemnych opinii z badań wraz ze wskazaniem cen netto badań 
w poszczególnych latach obrotowych.
7. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych Spółki 
wraz z harmonogramem prac.
8. Dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej.
9. Opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego firmy audytorskiej i kluczowych biegłych rewidentów wraz z wykazem podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzili badanie sprawozdań finansowych w ostatnich 3 latach, potwierdzający posiadane doświadczenie w branży, w której działa Spółka.
10. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy audytorskiej.
11. Wymagane dokumenty powinny być przedłożone w oryginale lub w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowana oferenta.
IV. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
V. Oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2019r. na adres: Rada Nadzorcza Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A. u. Nowotarskiego 9 /4, 33-380 Krynica Zdrój, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, 
z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdań finansowych „Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica Żegiestów za 2019 oraz 2020 rok” za pośrednictwem poczty 
lub bezpośrednio w sekretariacie Spółki. Za termin złożenia oferty uznawana będzie data jej wpływu do Spółki.
VI. Oferty nie spełniające kryteriów podanych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
VII. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niedopełnienia wymogu prawidłowego oznakowania koperty.
VIII. Kryteriami oceny ofert będą:
    1) cena netto (50%),
    2) doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek (30%),
    3) doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek z branży w której działa badana Spółka (20%).
IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 października 2019r. o godz. 17.00 w siedzibie Spółki, natomiast wybór firmy audytorskiej nastąpi w terminie do 30 października 2019r.
X. Oferent, którego oferta została wybrana, zostanie o tym poinformowany pisemnie.
XI. Oferty, które nie zostaną wybrane zostaną zarchiwizowane. 
XII. Termin rozpoczęcia badań wstępnych określa się nie później niż na dzień 20 listopada 2019r., 20 listopada 2020r.
XIII. Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki – 
w nieprzekraczalnym terminie – dla sprawozdania za rok 2019 do 15 marca 2020r. natomiast za rok 2020 do 15 marca 2021r. wraz z przekazaniem sprawozdań z badania.

 

Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodu.
Krynica Zdrój  16.09.2019 r.

 

Spółka Akcyjna
Uzdrowisko Krynica-Żegiestów”
ul. Nowotarskiego 9/4
33-380 Krynica-Zdrój
tel. 471-23-95, 471-22-36

ogłasza 
II p
rzetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodu


                                                          
1. samochód osobowy Skoda Oktawia  II 1.9 TDI
                  
- nr rejestracyjny               KNS 1J53
- rok produkcji                   2005
- wskazania drogomierza    488922
- nr nadwozia                    TMBCS21Z662196362
- rodzaj silnika                   z zapłonem samoczynnym
- rodzaj nadwozia               lifback 5 drzwiowy
- pojemność / Moc silnika   1896 ccm /77 KW (105 KM)

cena wywoławcza 4200,00 zł brutto

 

2. samochód ciężarowy Fiat Grande Punto Van
           
- nr rejestracyjny                  KNS 75911
- rok produkcji                      2009
- wskazania drogomierza      245000
- nr nadwozia                       ZFA19900000614637
- rodzaj silnika                     z zapłonem samoczynnym
- rodzaj nadwozia                 furgon 3 drzwiowy 2 osbowy
- pojemność / Moc silnika    1248 ccm /55 KW (75KM)
                      
cena wywoławcza 3500,00 zł brutto

Postąpienie – 50 zł brutto

Dodatkowe dane o oferowanym pojeździe można uzyskać w Dziale Zaopatrzenia Technicznego Spółki, Krynica Zdrój ul Nowotarskiego 9/4  pok. 38 tel 0-18 471 5629 lub 692105058.
Zainteresowani mogą oglądać pojazd samochodowy w dni robocze  w godz od 8 do 14 po uprzednim uzgodnieniu z Działem Zaopatrzenia Technicznego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% wartości  pojazdu samochodowego  w Kasie Głównej Spółki najpóźniej 1 godz przed przystąpieniem  do przetargu /do godz 11.00/ Wadium przepadnie na rzecz Spółki w przypadku gdy oferent którego oferta została przyjęta, uchyli się od podpisania umowy w terminie 7 dni od daty przetargu.
Przetarg odbędzie się w  siedzibie Spółki w Sali konferencyjnej, w dniu 24.09.2019 r. o godz 12.00
Umowa zawarta zostanie  w ciągu 7-miu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
UZDROWISKO KRYNICA – ŻEGIESTÓW S.A zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.     

 

 


 

 

 

 

Pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na dzierżawę Basenu Kąpielowego wraz z kortem tenisowym i bufetem oraz posiadanym wyposażeniem

 

Spółka Akcyjna
Uzdrowisko Krynica-Żegiestów”
ul. Nowotarskiego 9/4
33-380 Krynica-Zdrój
tel. 471-23-95, 471-22-36

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy

 

na dzierżawę Basenu Kąpielowego i bufetem oraz posiadanym wyposażeniem w Krynicy Zdroju, przy ul. Pułaskiego 4a, na okres od 6 czerwca do 30 września 2019 r. z uwzględnieniem przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w strefie „A” Statutu Uzdrowiska Krynicy- Zdrój.

 

Cena wywoławcza :26 000,00 złotych /netto/

 

Do podanej kwoty dolicza się podatek VAT -23% oraz opłaty za media wg obowiązujących stawek dostawców.

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium w wysokości : 3 000,00 złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019 roku o godz.10 30..

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 05 czerwca 2019 roku do godz. 10.oo w Kasie Spółki lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Muszynie 17 8809 0005 2001 0007 4900 0001.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółki. Koperta powinna zawierać napis „Przetarg – Basen Kąpielowy”.

Oferta winna zawierać :

 • adres oferenta,

 • wysokość proponowanego czynszu

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,

 • dowód wpłacenia wadium,

 • deklaracja na piśmie dot. zaliczenia wadium na poczet trzeciej raty czynszu,

 • zaakceptowaną przez potencjalnego dzierżawcę propozycję umowy dzierżawy

(do pobrania w Dziale Administracyjno-Gospodarczym – pok. 11)

 • oświadczenie o przestrzeganiu przepisów dotyczących prowadzenia działalności w strefie „A” Uzdrowiska.

 

Umowa dzierżawy zostanie sporządzona w ciągu 7 dni od daty dokonania wyboru oferty.

Bliższych informacji na temat warunków dzierżawy Basenu Kąpielowego udziela Dział Administracyjno - Gospodarczy pok. 11 , tel. 0-18 471-22-36. 600 817 236

 

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz możliwość unieważnienia przetargu bez obowiązku podawania przyczyny.

 

 

Krynica-Zdrój, dnia 31.05.2019 r.

 

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych.

Podmiot udostępniający informacje: UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A Data stworzenia : 2009-01-07 15:10 Autor : administrator portalu Data publikacji : 2009-01-07 15:10 Osoba udostępniająca na stronie : administrator strony Data ostatniej modyfikacji : 2022-09-13 19:50 Osoba modyfikująca : administrator portalu